Search complete.

Click to pick a title (best matches in bold)
Yevgeny Zamyatin

See also:

Zamyatin, Yevgeny illustration by Richard Powers
Zamyatin, Yevgeny; Illustration by Richard Powers
Zamiatin, Eugene [Yevgeny Ivanovich Zamyatin]
Andrey Belyi / Bely, Maxim Gorki, Evgeni (Yevgeny) Zamyatin / Zamiatin, Zoshenko, Kaverin, Lavrenev, Libedinskii,, Nikitin, Pilnak, Slonimskii,...
Zamyatin, Yevgeny and Mirra Ginsburg (transl)