Search complete.

Click to pick a title (best matches in bold)
Nikos Kazantzakis
Nikoy (Nikos Kazantzakis) Kazantzakh (Author)
Kazantzakis, Nikos; translated, introduced, synops
Nikos & Kimon Friar Kazantzakis

See also:

Kazantzakis, Nikos; Friar, Kimon (translator, introduction)
Kazantzakis, Nikos; Kimon Friar, translator and notes
Kazantzakis, Nikos; Translated by Kimon Friar