Search complete.

Click to pick a title (best matches in bold)
Alexander Solzhenitsyn
Mikhail Agursky et al SOLZHENITSYN Alexander
Alexander [et al.] Solzhenitsyn
Alexander and Others SOLZHENITSYN

See also:

Alexander with Agursky, Mikhail et al Solzhenitsyn
SOLZHENITSYN, Alexander with Mikhail Agursky et al
Alexander; Agursky, Mikhail; A. B.; Barabanov, Evgeny; Borisov, Vadim; Korsakov, F.; Shafarevich, Igor Solzhenitsyn
Alexander; Agursky, Mikhail; Barabanov, Evgeny; Borisov, Vadim; Ko Solzhenitsyn
Solzhenitsyn, Alexander and Agursky, Mikhail and A.B. and Barabanov, Evgeny and