ISBN is

9789608460584 / 9608460581

Prices INCLUDE standard shipping to United States
Show prices without shipping
Change shipping destination/currency
Shipping prices may be approximate. Please verify cost before checkout.

About the book:

O EK”OTIKO£ OIKO£ "MI›HTO£", ME THN  APA”O£H  OY EXEI £THN  POBO›H T©N APXAIO›O“IK©N X©P©N TH£ E››A”A£,  APA”I”EI £TO ANA“N©£TIKO KOINO TI£ APXAIO›O“IKE£  EPIH“H£EI£ TOY I©ANNH BAPBIT£I©TH, ENO£  O›ITIKOY, O O OIO£ E I  O››A XPONIA "E I£KE TETAI" THN I£TOPIA KAI TH MY˜O›O“IA TH£ X©PA£ MA£  EPIH“OYMENO£ TA ›I“OTEPO “N©£TA £TO EYPY KOINO APXAIO›O“IKA £HMEIA.AYTO  OY EINAI I”IAITEPA EN”IA¦EPON EINAI O TPO O£  PO£E““I£H£ T©N APXAIO›O“IK©N AYT©N TO ©N. O I©ANNH£ BAPBIT£I©TH£  APAMENEI  O›ITIKO£ KAI £E AYTE£ TI£ E I£KE¨EI£ TOY EI£ PATTEI A O TA MNHMEIA OXI MONO THN I£TOPIKH KAI AI£˜HTIKH TOY£ ”IA£TA£H, A››A KAI TO BA˜MO EN”IA¦EPONTO£ H A”IA¦OPIA£ T©N ”IAXEIPI£T©N AYTH£ TH£ K›HPONOMIA£, T©N NEOE››HN©N.

Search under way...

Search complete.

Sorry, we found no matching results at this time