ISBN is

9789605242121 / 9605242125

Prices INCLUDE standard shipping to United States
Show prices without shipping
Change shipping destination/currency
Shipping prices may be approximate. Please verify cost before checkout.

About the book:

EK”OTE£ KAI TY O“PA¦OI, £Y““PA¦EI£ KAI META¦PA£TE£, O A”OI KAI ANTI A›OI TOY ”IA¦©TI£MOY, TA E››HNIKA TY O“PA¦EIA TH£ BENETIA£, H  ATPIAPXIKH TY O“PA¦IA TH£ K©N£TANTINOY O›H£ KI AKOMH: £YN”POME£ KAI £YN”POMHTE£, KYK›O¦OPIE£, ZHTHMATA BIB›IO“PA¦IKA (ME TO ME“A›O EP“O TOY EMILE LEGRAND NA ”E£ OZEI), TO ANA“N©£TIKO KOINO KAI TA EI”H TOY BIB›IOY, A O TI£ ›AIKE£ ¦Y››A”E£ KAI TA ˜PH£KEYTIKA ENTY A MEXPI TO NE©TEPIKO E I£THMONIKO BIB›IO: ME£A A O TI£ £E›I”E£ TOY TOMOY AYTOY ANA”EIKNYETAI ENA£ O›OK›HPO£ KO£MO£, A“N©£TO£ EN  O››OI£ KAI “OHTEYTIKO£, OXI MONO “IA TOY£ EPEYNHTE£ A››A “ENIKOTEPA “IA TON BIB›IO¦I›O KAI TON ¦I›I£TOPA.TO EP“O £XE”IA£THKE A O TON I”IO TON ¦I›I  O H›IOY? ”IKO£ TOY KAI O TIT›O£. O TOMO£, ME EK”OTIKH ¦PONTI”A TH£ ANNA£ MAT˜AIOY, TOY £TPATH M OYPNAZOY KAI TH£  O H£  O›EMH, £Y“KENTP©NEI MIKPA KAI ME“A›YTEPA KEIMENA TOY £XETIKA ME TO E››HNIKO BIB›IO -”Y£ PO£ITA KAI ”Y£EYPETA TA  EPI££OTEPA.

Search under way...

Search complete.

Sorry, we found no matching results at this time