ISBN is

978-5-8016-0199-1 / 9785801601991

Prices INCLUDE standard shipping to United States
Show prices without shipping
Change shipping destination/currency
Shipping prices may be approximate. Please verify cost before checkout.

About the book:

Postateynyy kommentariy k Trudovomu kodeksu Rossiyskoy Federatsii: sravnitelnyy analiz i pravoprimenitelnaya praktika (v redaktsii Federalnyh zakonov ot 24.07.2002 "-97-FZ, ot 25.07.2002 "-116-FZ).

Search under way...

Search complete.

Sorry, we found no matching results at this time